Kategorie

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti

Zahradní a lesní technika MIKRA s.r.o.

se sídlem Těšovská 177, Uherský Brod- Těšov, PSČ 68734
identifikační číslo: 08757399
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 115292

OBSAH:

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  • Uzavření smlouvy mimo internetový obchod
  • Uzavření smlouvy prostřednictvím internetového obchodu
 3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ SPOTŘEBITELEM
  – týká se pouze nákupu prostředky komunikace na dálku spotřebitelem
 5. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ, DODACÍ LHŮTA
 6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Práva z vadného plnění u kupní či jiné smlouvy se spotřebitelem – týká se pouze spotřebitele
  • Práva z vadného plnění u kupní či jiné smlouvy s podnikatelem – týká se pouze podnikatele
 7. ZÁRUKA A REKLAMACE BATERIÍ – vztahuje se pouze na spotřebitele
 8. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ MIMOZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU
  • Práva z vadného plnění v souvislosti s prováděním mimozáručního a pozáručního servisu
  • Práva z vadného plnění, kdy zadavatelem servisních prací je spotřebitel – týká se pouze spotřebitele
  • Práva z vadného plnění, kdy zadavatelem servisních prací je podnikatel – týká se pouze podnikatele
 9. PLATEBNÍ PODMÍNKY MIMOZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU
 10. ZAPŮJČENÍ ZBOŽÍ
 11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 13. DORUČOVÁNÍ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky  obchodní společnosti Zahradní a lesní technika MIKRA s.r.o., se sídlem Těšovská 177, Uherský Brod-Těšov, PSČ  68734, identifikační číslo: 08757399, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115292,   upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě  smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi dodavatelem a odběratelem, jakož i mezi prodávajícím a odběratelem (viz níže), ale i jiných právních vztahů, které mezi stranami vzniknou. Tyto VOSP jsou nedílnou součástí každé smlouvy. Tyto VOSP jsou subsidiárně platné pro veškeré právní vztahy, které mezi stranami vzniknou, není-li stranami výslovně sjednáno v písemné podobě jinak.

1.2 Tyto VOSP se vztahují též na vztahy vzniklé mezi prodávajícím a odběratelem prostřednictvím internetových obchodů, které jsou provozovány společností Zahradní a lesní technika MIKRA s.r.o. na Webové stránce.  

1.3. Není-li uvedeno jinak, mají následující pojmy níže uvedený význam: 

„Odběratelem“ je spotřebitel nebo podnikatel.

„Spotřebitelem“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s dodavatelem nebo s ním jinak sjedná poskytnutí služby nebo převod zboží.

„Podnikatelem“ je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a v této souvislosti sjedná poskytnutí služby nebo převod zboží s dodavatelem. Za podnikatele je považována mj. také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li odběratel IČ a neuvede-li výslovně, že sjednává poskytnutí služby nebo převod zboží mimo rámec svého podnikání, a to nejpozději při uzavření smlouvy, má se za to, že vystupuje v právních vztazích s dodavatelem jako podnikatel.

„VOSP“ nebo „obchodní podmínky“ jsou tyto obchodní podmínky a servisní podmínky.

„Webovou stránkou“ je webová stránka umístěná na internetové adrese www.mikraub.cz  a to podle sortimentu zboží, o které se jedná. Webová stránka www.mikraub.cz, neobsahuje možnost nákupu zboží a služeb a slouží pouze pro informování jejích návštěvníků, a to zejména o sortimentu zboží a služeb nabízených společností Zahradní a lesní technika MIKRA s.r.o., a o možnostech nákupu tohoto zboží a služeb.

„Internetovým obchodem“ je internetový obchod provozovaný provozovatelem na Webové stránce.

 „Provozovatelem“ je společnost Zahradní a lesní technika MIKRA s.r.o., se sídlem Těšovská 177, Uherský Brod-Těšov, PSČ 68734, identifikační číslo: 08757399, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115292

„Prodávajícím“ je podnikatel odlišný od provozovatele, který má s provozovatelem uzavřenou smlouvu, na jejímž základě se zavázal dodat odběrateli zboží prezentované na Webové stránce, a to za podmínek prezentovaných na Webové stránce a za podmínek stanovených těmito VOSP. Provozovatel prohlašuje, že má uzavřeny smlouvy s více podnikateli (prodávajícími) dle teritoriálního a zbožového rozdělení.

„Dodavatelem“ je společnost Zahradní a lesní technika MIKRA s.r.o., se sídlem Těšovská 177, Uherský Brod-Těšov, PSČ 68734, identifikační číslo: 08757399, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115292 nebo prodávající.

1.4. Ustanovení odchylná od VOSP je možné sjednat v kupní či jiné písemné smlouvě. Odchylná ujednání v kupní či jiné písemné smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOSP.

1.5. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a právní vztah jimi založený se řídí českým právem a českým právním řádem s vyloučením kolizních norem, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak. K řešení sporů z těchto právních vztahů jsou příslušné české soudy a jde-li o právní vztah s osobou, jež má sídlo nebo bydliště v zahraničí, je příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 1.

1.6. Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat a činí tak zpravidla k 1.1. daného roku. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozího znění VOSP pro daný smluvní vztah, smlouva se řídí těmi VOSP, které byly platné a účinné ke dni vzniku smlouvy.

1.7. V případě uzavření smlouvy prostřednictvím internetového obchodu provozovatel výslovně uvádí, že smlouva je uzavírána mezi prodávajícím a odběratelem, jehož provozovnu odběratel zvolí jako místo plnění a převzetí zboží, nikoli mezi provozovatelem a odběratelem. Provozovatel je zároveň prodávajícím pouze v těch případech, kdy odběratel jako místo plnění a převzetí zboží zvolí některou provozovnu provozovatele.

1.8. Pokud se v těchto VOSP hovoří o dodavateli, je jím v případě uzavření smlouvy prostřednictvím internetového obchodu na výše uvedené Webové stránce míněn prodávající definovaný v čl. 1.3 a 1.7. nebo provozovatel v případě splnění podmínky dle věty druhé čl. 1.7. těchto VOSP.

1.9. Použití všeobecných podmínek či jiných vzorových smluv či formulářů odběratele, i když jsou k objednávce či poptávce připojeny, není přípustné a dodavatel je neakceptuje, ledaže by se na tom strany výslovně písemně dohodly ve smlouvě.

1.10. Pro případ uzavření smlouvy prostřednictvím prostředku komunikace na dálku dodavatel odběrateli, který je spotřebitelem, sděluje, že odběratel, který je spotřebitelem, má právo od uzavřené smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, přičemž podmínky a postup při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je blíže specifikován v čl.4. těchto obchodních podmínek; v případě odstoupení od smlouvy ponese odběratel náklady spojené s navrácením zboží, přičemž jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku na zboží, které nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou, potom ponese odběratel přímé náklady spojené s vrácením zboží v maximální odhadované výši dopravného ve výši cca 6.000,- Kč bez DPH. Tento odhad vyplývá z cen aktuálně platných na trhu zjištěných dodavatelem příkladem u jednoho z největších dopravců v ČR na ppl.cz pro nejobvyklejší druhy zboží, které dodavatel dodává odběratelům, přičemž dopravné se vypočítává podle tabulek uvedených na webových stránkách dopravce v závislosti na váze, objemu a dopravované vzdálenosti (zóna 1 až zóna 4). K ceně takto zjištěné je třeba připočítat palivový poplatek (aktuálně činí 6% ze zjištěné ceny) a tzv. mýtné (aktuálně činí 0,44 Kč/kg), případně další dle podmínek daného dopravce. Cena dopravy se může lišit v závislosti na podmínkách stanovených jednotlivými dopravci, dobou sjednání dopravy, apod. Dodavatel odběrateli na požádání cenu dopravy zjistí a na jeho žádost v přiměřené lhůtě sdělí.V případě, že odběratel má zájem uplatnit stížnost, lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, který je blíže specifikován v čl. 11.3 až 11.4 těchto VOSP.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Uzavření smlouvy mimo internetový obchod

2.1.1. Smlouvou se pro účely těchto VOSP rozumí písemná (i e-mailová), osobně ústně provedená nebo telefonická objednávka odběratele potvrzená dodavatelem anebo smlouva vzniklá konkludentně převzetím zboží či přijetím služby odběratelem.

2.1.2. V případě souhlasu s podmínkami objednávky potvrdí dodavatel odběrateli přijetí objednávky, a to i telefonicky, zpravidla do 3 pracovních dnů od jejího doručení dodavateli.

2.1.3. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky odběrateli, nejpozději však převzetím zboží či přijetím služby odběratelem.

2.1.4. Tyto VOSP nahrazují veškerá jiná ústní i písemná prohlášení a ujednání stran ohledně jednotlivého obchodního případu učiněná či uzavřená přede dnem účinnosti těchto obchodních podmínek pro právní vztah smluvních stran, s výjimkou smlouvy samotné.

2.1.5. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat odběratele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.1.6. Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí odběratel sám, přičemž dodavatel sděluje odběrateli, že tyto náklady při komunikaci s dodavatelem se neliší od základní sazby, kterou si sjednal odběratel.

2.1.7. Při vzájemně dohodnutém snížení nebo stornování objednávky uhradí odběratel dodavateli všechny vyúčtované náklady, které dodavateli tímto vzniknou. Dojde-li k písemné dohodě o změně provedení zboží oproti sjednaným podmínkám, prodlužuje se dodací lhůta o dobu, kterou tyto změny vyžadují, pokud není stanoveno písemně jinak.

2.2. Uzavření smlouvy prostřednictvím internetového obchodu

2.2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2.2. Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů na dopravu zboží k odběrateli, které jsou zároveň i vyjádřením nákladů na navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webové stránce a jsou skladem. Upozorňujeme, že v případě objednání zboží, které není skladem se cena zboží může lišit. Informaci o ceně Vám sdělíme prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. 

2.2.3. Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží – tj. zejména s dopravou, předvedením zboží, zaškolením obsluhy, případně instalací zboží (dále jen náklady spojené s dodáním zboží). Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené na Webové stránce platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Součástí kupní ceny nejsou jiné úkony či služby prodávajícího (dodavatele) ani provozovatele.

2.2.4. Pro objednání zboží vyplní odběratel objednávkový formulář na Webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ odběratel do elektronického nákupního košíku Webové stránky),

2.2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží a s ní spojených služeb,

2.2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží,

2.2.4.4. výběru prodávajícího,

2.2.4.5. údaje o místu dodání objednávaného zboží dle nabídky místa dodání zboží uvedeného na Webu (dále společně jen jako „objednávka“).

2.2.5. Před zasláním objednávky je odběrateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky odběratel vložil, a to i s ohledem na možnost odběratele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle odběratel kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Provozovatel se zavazuje předat objednávku prodávajícímu obratem. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení odběrateli potvrdí elektronickou poštou prostřednictvím provozovatele, a to na adresu elektronické pošty odběratele uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa odběratele“). Součástí potvrzení objednávky bude přesná specifikace prodávajícího a místa převzetí zboží odběratelem. Odběratel podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Veškerá následující komunikace mezi prodávajícím a odběratelem bude již probíhat výhradně přímo mezi těmito dvěma subjekty. Přeposláním objednávky prodávajícímu a potvrzení objednávky odběratelem se provozovatel nestává stranou smlouvy mezi prodávajícím a odběratelem, ani mu nevznikají žádná práva a povinnosti v souvislosti s plněním smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a odběratelem. Provozovatel se však zavazuje, že nedodá-li prodávající řádně a včas objednané zboží odběrateli, dodá toto zboží za shodnou cenu provozovatel odběrateli v náhradní lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy odběratele.

2.2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu a další náklady) požádat odběratele buď osobně nebo prostřednictvím provozovatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a odběratelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je zasláno prostřednictvím provozovatele odběrateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty odběratele.

2.2.8. Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí odběratel sám, přičemž provozovatel i prodávající sdělují odběrateli, že tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může odběratel uhradit dodavateli následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovně dodavatele nebo v provozovně prodávajícího dle svého výběru v objednávce v souladu s právními předpisy,

platební kartou v provozovně dodavatele nebo v provozovně prodávajícího dle svého výběru v objednávce, jestliže takovou možnost poskytuje,

na základě zálohové faktury platbou předem, týká se i uzavření smlouvy prostřednictvím internetového obchodu,

v hotovosti na dobírku v místě určeném odběratelem v objednávce;

bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele uvedený v daňovém dokladu – faktuře vystaveném dodavatelem, netýká se uzavření smlouvy prostřednictvím internetového obchodu.

Způsob uhrazení ceny zboží nebo služby a případných nákladů spojených s dodáním zboží dle smlouvy bude dohodnut před uzavřením smlouvy.

3.2. Společně s cenou je odběratel povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena splatná při převzetí zboží.

3.4. Dodavatel je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny nejpozději před předáním zboží odběrateli.

3.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem odběrateli nelze vzájemně kombinovat.

3.6. Dodavatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany odběratele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.2.6), požadovat uhrazení celé ceny ještě před dodáním zboží odběrateli. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví dodavatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy odběrateli daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Vystavuje-li dodavatel daňový doklad – fakturu, vzniká mu oprávnění fakturovat dnem odeslání nebo předání zboží odběrateli. Nebylo-li dohodnuto ve smlouvě jinak, je daňový doklad - faktura splatná ve lhůtě 14 dnů ode dne svého vystavení.

3.8. Je-li odběratel v postavení spotřebitele v prodlení s úhradou ceny, nebo jiného splatného dluhu (peněžitého dluhu) vůči dodavateli, dodavatel je oprávněn odběrateli účtovat zákonný úrok z prodlení ve výši dle platných právních předpisů. V ostatních případech dodavatel a odběratel sjednávají, že pro případ prodlení s úhradou ceny nebo kterékoliv splatné pohledávky (peněžitého dluhu) je odběratel povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, nepřesáhne-li prodlení 30 dní. Přesáhne-li prodlení 30 dnů, pak úrok z prodlení počínaje 31. dnem prodlení činí 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, až do zaplacení.

3.9. Jednostranné započtení provedené odběratelem, při němž by byla započtena pohledávka odběratele proti pohledávce dodavatele na zaplacení ceny zboží podle smlouvy bez písemného souhlasu dodavatele, není přípustné a nepřihlíží se k němu.

 

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ SPOTŘEBITELEM

4.1. Odběratel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od  smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání odběratele nebo pro jeho osobu, od  smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od  smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od  smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 4.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od  smlouvy odstoupit podle zákona, má odběratel, který je spotřebitelem, v případě, že k uzavření smlouvy došlo prostřednictvím prostředku komunikace na dálku nebo mimo prostor obvyklý pro dodavatele podnikání, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od  smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží odběratelem nebo jím určenou třetí osobou, přičemž v případě, že předmětem  smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být dodavateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

4.3. Pro odstoupení od smlouvy může odběratel využít vzor poskytovaný dodavatelem, například lze použít tento text: nadpis: Oznámení   o   odstoupení   od   smlouvy, adresát:  Společnost Zahradní a lesní technika MIKRA s.r.o., se sídlem Těšovská 177, Uherský Brod-Těšov, PSČ 68734, identifikační číslo: 08757399, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115292, text (nehodící se škrtněte): Oznamuji/oznamujeme, že   tímto   odstupuji/odstupujeme od   smlouvy   o   nákupu   tohoto zboží/o   poskytnutí   těchto   služeb (doplňte specifikaci), ze dne .... (doplňte), datum převzetí…. (doplňte), jméno   a   příjmení odběratele – spotřebitele/spotřebitelů… (doplňte), adresa odběratele – spotřebitele/spotřebitelů (doplňte) a na závěr, pokud dopis budete odesílat v listinné podobě, prosíme, opatřete dopis svým podpisem či podpisy (odběratele). Odstoupení od smlouvy může odběratel zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího (toho, kdo mu zboží fakticky prodal).

4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být odběratelem vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy dodavateli. Odstoupí-li odběratel od smlouvy, nese odběratel náklady spojené s navrácením zboží dodavateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Dodavatel převezme zboží od odběratele v domácnosti odběratele na své náklady pouze v případě, jestliže jsou současně splněny tyto zákonem stanovené podmínky: (i) spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, (ii) zboží bylo dodáno do domácnosti spotřebitele v okamžiku uzavření smlouvy a (iii) povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

4.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí dodavatel peněžní prostředky přijaté od odběratele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy odběratelem, a to stejným způsobem, jakým je dodavatel od odběratele přijal. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté odběratelem již při vrácení zboží odběratelem či jiným způsobem, pokud s tím odběratel bude souhlasit a nevzniknou tím odběrateli další náklady. Odstoupí-li odběratel od smlouvy, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky odběrateli dříve, než mu odběratel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.

4.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku odběratele na vrácení ceny. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 odpovídá spotřebitel podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nakládání se zbožím způsobem nutným k obeznámení se s jeho povahou a vlastnostmi znamená takové nakládání, k jakému by došlo v provozovně dodavatele při jeho předání odběrateli v případě jeho osobní koupě odběratelem v provozovně dodavatele.  

4.7. Do doby převzetí zboží odběratelem je dodavatel oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí dodavatel odběrateli cenu, pokud ji již zaplatil, bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený odběratelem.

4.8. Je-li společně se zbožím poskytnut odběrateli dárek, je darovací smlouva mezi dodavatelem a odběratelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy odběratelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a odběratel je povinen spolu se zbožím dodavateli vrátit i poskytnutý dárek.

4.9. Pro odstranění pochybností se uvádí, že ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se nevztahují na smlouvu, kde odběratel je podnikatelem.

5. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ, DODACÍ LHŮTA

5.1. V případě, že je způsob dopravy zboží smluven na základě zvláštního požadavku odběratele, nese odběratel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Odběratel má možnost vybrat z následujících způsobů přepravy zboží:

(i) zdarma:

osobní převzetí v provozovně dodavatele,

(ii) za úplatu:

balíková přeprava prostřednictvím dopravce zvoleného dodavatelem, je-li pro daný případ nákupu nabízena,

přeprava prostřednictvím interních prostředků dodavatele do místa určeného odběratelem, je-li pro daný případ nákupu nabízena.

5.3. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude odběratelem placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření smlouvy dle článku 2. těchto obchodních podmínek. V případě, že odběratel zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet dodavatele. Konkrétní termíny dodání zboží jsou uvedeny u zboží anebo je lze získat dotazem u dodavatele.

5.4. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude dodavatel odběratele o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání objednaného zboží, a v případě, že takové zboží není již k dispozici, dodavatel může nabídnout výrobek jiný, srovnatelný s původním. Pokud odběratel se změnou nesouhlasí anebo v případě, kdy dodavatel nemůže nabídnout srovnatelnou náhradu objednaného zboží, má odběratel i dodavatel právo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy si smluvní strany vrátí vše, co si před odstoupením od smlouvy vzájemně plnily. Pro odstranění pochybností se uvádí, že v případě, že již došlo k částečnému dodání zboží odběrateli a odběratel odstoupí s účinnosti i ohledně tohoto již dodaného zboží, není dodavatel povinen zajistit ani uhradit přepravu tohoto zboží zpět dodavateli z domácnosti či místa podnikání anebo sídla či jiného místa určeného odběratelem, ani vrátit odběrateli jím uhrazenou cenu přepravy zboží k odběrateli, neboť cena přepravy není součástí ceny zboží. To se netýká odstoupení od smlouvy spotřebitelem dle čl. 4. těchto VOSP.

5.5. Dodání zboží prostřednictvím přepravy dle odst. 5.2. obchodních podmínek probíhá ve dnech pondělí až pátek od 8:00 do 18:00 hodin.

5.6. Je-li dodavatel podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené odběratelem v objednávce, je odběratel povinen převzít zboží při dodání.

5.7. V případě, že je z důvodů na straně odběratele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je odběratel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.8. Dodavatel je povinen spolu se zbožím dodat veškerou dokumentaci týkající se zboží, tj. návod k obsluze, záruční list, atd. Odběratel je při převzetí zboží povinen podepsat dodací list, který slouží jako doklad o převzetí zboží a doklad o převzetí zásilky se zbožím v případě dodání zboží přepravou.

5.9. Při převzetí zboží od přepravce je odběratel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Jeví-li zásilka známky zjevného poškození nebo jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky, odběratel je povinen převzetí zásilky odmítnout. Neučiní-li tak, není oprávněn namítat poškození výrobku při přepravě a má se za to, že zásilka byla doručena odběrateli nepoškozená. Podpisem dodacího listu odběratel stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

5.10. Odběratel je povinen poškození zboží při přepravě, které nebylo zjevné před otevřením zásilky, reklamovat nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží, aby tím umožnil dodavateli bezodkladné uplatnění nároků z vadně provedené přepravy zboží vůči přepravci. Nevyrozumí-li odběratel dodavatele o poškození zboží nejpozději do 3 dnů od otevření zásilky, má se za to, že zboží při převzetí odběratelem bylo nepoškozené.

5.11. Při nákupu zboží přes internetový obchod se zvoleným způsobem převzetí zboží osobním odběrem na prodejně dodavatele a platbou při převzetí zboží, se smlouva při nepřevzetí zboží odběratelem do 5 pracovních dnů od jejího uzavření od počátku ruší.

5.12. Odběratel je povinen přijmout i částečné plnění a přijmout plnění i před dobou dodání dle smlouvy.

5.13. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky dodavatele, jsou-li dodavatelem vydány.

5.14. Je-li zboží dodáváno na místo určené odběratelem v objednávce (vyjma případu dle čl. 5.11) a nezajistí-li odběratel převzetí zboží, dodavatel zboží uloží ve své provozovně, o čemž odběratele informuje. Pokud odběratel nepřevezme zboží uložené na provozovně dodavatele ani do 5 pracovních dnů od jeho uložení a dodavatel se s odběratelem nedohodne jinak, smlouva se od počátku ruší. V případě, že odběratel již uhradil cenu zboží, vrátí dodavatel peněžní prostředky přijaté od odběratele do čtrnácti (14) dnů od ukončení smlouvy odběrateli, a to stejným způsobem, jakým je dodavatel od odběratele přijal či jiným způsobem, pokud s tím odběratel bude souhlasit.

5.15. V případě, že dojde ke zrušení smlouvy v souladu s čl. 5.11. nebo 5.14. těchto VOSP a odběratel provede novou objednávku totožného zboží, nemá nadále právo uplatnit případné zvýhodnění, které se vztahovalo na původní objednávku daného zboží, není-li již dané zvýhodnění dodavatelem v době nové objednávky pro dané zboží nabízeno. 

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva z vadného plnění u kupní či jiné smlouvy se spotřebitelem

6.1.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.1.2. Dodavatel odpovídá odběrateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel odpovídá odběrateli, že v době, kdy odběratel zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které dodavatel nebo výrobce popsal nebo které odběratel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.1.3. Ustanovení uvedená v odst. 6.1.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí odběratelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.1.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Odběratel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců (24) od převzetí odběratelem, není-li v prohlášení o záruce stanovena doba delší.

6.1.5. Byla-li v katalogu, na webových stránkách odběratele, v záručním listu přiloženém k zboží, na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému k zboží anebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze zboží použít, tj. záruční doba delší, než je uvedeno v čl. 6.1.4. („prodloužená záruční doba“), odpovídá dodavatel za to, že zboží bude po záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Pokud je trvání prodloužené záruční doby podmíněno splněním podmínek uvedených spolu s prohlášením o záruce, platí záruka jedině tehdy, jsou-li tyto podmínky splněny. Typicky takovou podmínkou bude provedení a uhrazení servisní prohlídky zboží za úhradu již po prvním roce užívání zboží a dále v každém dalším roce jeho užívání. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží odběratelem.

6.1.6. Práva z vadného plnění uplatňuje odběratel u dodavatele na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik přijetí oznámení odběratele o uplatnění reklamace. Odběratel je povinen nejpozději dodat zboží ke zjištění o jakou vadu se jedná, nejpozději následující pracovní den po oznámení o uplatnění reklamace. Nedodá-li odběratel zboží včas, lhůta určená pro vyřízení reklamace se prodlužuje o stejný počet dnů, o které byl odběratel v prodlení s doručením zboží ke zjištění, o jakou vadu se jedná.

6.1.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností dodavatele za vady může upravit reklamační řád dodavatele.

6.1.8.V případě uplatnění nároku z odpovědnosti za vady se přihlíží k povaze reklamované vady. Odběratel má především právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady opravou vadného zboží. Není-li oprava zboží možná či vhodná, může odběratel požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může odběratel žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Při určování výše slevy se přihlíží k rozsahu vady a jejímu charakteru, stupni a způsobu opotřebení zboží, délce jeho užívání a k možnostem jeho dalšího použití.

6.1.9. V reklamaci odběratel uvede a předloží:

jméno a příjmení, kontaktní adresa, telefon kontaktní osoby, se kterou má být v této věci jednáno

doklad o zaplacení zboží

popis vady – např. písemným popisem či fotografickou dokumentací.

6.1.10. V případě uplatnění reklamace e-mailem dodavatel písemně potvrdí přijetí oznámení reklamace.

6.1.11. Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná podle druhu zboží k odbornému posouzení vady. O reklamaci je s odběratelem sepsán reklamační protokol, jehož obsahem je datum, kdy odběratel reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace odběratel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě, že reklamace je dodavatelem uznána jako oprávněná, bude o této skutečnosti odběratel vyrozuměn a bude mu sdělen způsob odstranění reklamované vady. Dodavatel je povinen vyřizovat reklamace bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě 30 dnů, pokud se odběratel s dodavatelem nedohodnou jinak.

6.1.12. Dodavatel informuje odběratele o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout. Nedoručí-li dodavatel odběrateli informaci o vyřízení reklamace z důvodu na straně dodavatele či odběratele ve lhůtě 30 dnů, je odběratel povinen vyzvednout si dané zboží neprodleně po uplynutí 30denní lhůty, ve které měla být reklamace nejpozději vyřízena.

6.1.13. Pokud si odběratel nevyzvedne zboží včas ani po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy měl zboží vyzvednout, je dodavatel oprávněn účtovat skladné ve výši v místě a čase obvyklé, které činí 70,- Kč za každý započatý metr čtvereční a den skladování nevyzvednutého zboží. Nevyzvedne-li odběratel zboží ani po uplynutí tří měsíců ode dne vyřízení reklamace, dodavatel je oprávněn k prodeji tohoto zboží za přiměřenou cenu ve smyslu § 2428 občanského zákoníku, a to na účet odběratele; výtěžek odběrateli vydá bez zbytečného odkladu, je však oprávněn odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem, jakož i jiné splatné pohledávky za odběratelem, zejména náklady provedené opravy.

6.1.14. Práva z vadného plnění odběrateli nenáleží, pokud odběratel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud odběratel vadu sám způsobil:

nesprávnou nebo neodbornou manipulací,

nedodržením návodu k obsluze a údržbě nebo používáním zboží v rozporu s návodem k obsluze,

zanedbáním potřebné nebo pravidelné údržby,

záměrným nebo mechanickým poškozením,

neodborným zásahem (zásahem do zboží jinou osobou než dodavatelem nebo jím pověřenou osobou),

nesprávnou přepravou nebo skladováním (vlhkost, teplota, vibrace, apod.),

používáním zboží pro jiné účely, než je pro něj obvyklé,

používáním zboží v nedostatečně větraném (prašném, vlhkém či jinak agresivním) prostředí,

nesprávným používáním,

běžným nebo nadměrným opotřebením,

montáží provedenou jinou osobou než dodavatelem nebo jím pověřenou osobou,

nesprávným čištěním,

neodborným nebo nešetrným zacházením,

6.1.15. Nárok na práva z vadného plnění se neuplatní ani v případě:

byla-li vada způsobena živelnou pohromou nebo zásahem vyšší moci,

byla-li vada způsobena poškozením jinou osobou než dodavatelem nebo jím pověřenou osobou,

vad zboží, na které byla poskytnuta odpovídající sleva, nebo vad, pro které bylo toto zboží zlevněno.

nepředložil-li odběratel záruční list ke zboží,

byla-li některá součást zboží nahrazená neoriginální součástí,

došlo-li k zamlčení skutečného počtu provozních hodin, podmínek provozu a skutečného technického stavu zboží,

je-li zboží využíváno k závodním účelům,

6.1.16. Dodavatel není odpovědný za náhodné nebo následné škody vzniklé ve spojení s používáním zboží, nebo jeho selháním.

6.1.17. Záruční list je platný pouze se současně předloženým dokladem o prodeji zboží.

6.1.18. Záruka dle ustanovení 6.1.4. těchto VOSP se nevztahuje na případy, kdy u vybraných součásti zboží, za podmínek jeho obvyklého užívaní, došlo k opotřebení nebo snížení jeho funkce (např. snížení kapacity baterie, opotřebení plášťů kol, opotřebení těsnění, apod.). V takovém případě se jedná o životnost jednotlivé součásti výrobku, která je závislá na míře užívání zboží.

6.1.19. Uplatněním záruky odběratel nemá právo na:

úhradu nákladů na jakékoliv seřizovací a nastavovací práce spojené s běžnou dílenskou údržbou zboží, ani na servisní položky, jako jsou například žárovky, pláště kol, baterie, akumulátorové baterie, i jejich výměna, atd.

úhradu jakékoliv výdajů ve spojitosti s poraněním osob nebo náhodným poškozením majetku,

kompenzaci za časové ztráty, obchodní ztráty nebo náhradu za poplatky či cenu za zápůjčku náhradního zařízení po dobu záruční opravy.

6.1.20. Dodavatel si vyhrazuje právo rozhodnout o rozsahu a způsobu provedení záruční opravy.

6.1.21. Na všechny originální součásti vyměněné v případě uplatnění práv ze záruky se vztahuje původní záruční doba po zbývající dobu její platnosti.

6.1.22. Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně autorizovaný servis a to podle typu zboží, o které se jedná.

 6.1.23. V případě dalšího prodeje zboží novému vlastníkovi se na zboží vztahuje původní záruční doba po zbývající dobu její platnosti, tzn. další prodej zboží nemá za následek počátek nové záruční doby.

6.2. Práva z vadného plnění u kupní či jiné smlouvy s podnikatelem

6.2.1. Dodavatel odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání. Dodavatel neodpovídá za vady, u nichž se prokáže, že byly způsobeny odběratelem, třetí osobou, která není ve smluvním vztahu s dodavatelem, nebo vzniklé v důsledku události vyšší moci. Dále není dodavatel odpovědný za vady vzniklé či způsobené nesprávným nakládáním se zbožím, mechanickým poškozením či úmyslným poškozením, běžným opotřebením, nebo živelnou událostí (např. požár, vodovodní havárie, apod.). Vadou není rovněž opotřebení dílů, které jsou spotřebního charakteru nebo podléhají opotřebení, například ztupení sečných částí, opotřebení plášťů kol, apod. Za vady vzniklé po předání zboží odpovídá dodavatel pouze tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

6.2.2. Nároky z odpovědnosti za vady, které lze zjistit při dodání zboží (zjevné vady), uplatní odběratel u dodavatele nejpozději do 3 pracovních dnů od dodání zboží. Jestliže odběratel tuto povinnost nesplní, nároky odběratele z odpovědnosti za vady zboží u zjevných vad zanikají.

6.2.3. Nároky odběratele z odpovědnosti za vady zboží u skrytých vad zanikají, jestliže odběratel nepodá zprávu dodavateli o skrytých vadách zboží do 15 dnů od jejich zjištění nebo od okamžiku, kdy odběratel při vynaložení odborné péče měl vady zjistit, jestliže by jednal s odbornou péčí, nejpozději však do 2 let od dodání zboží. V případě, že bude reklamace uznána dodavatelem jako oprávněná, má odběratel právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny zboží, prohlásí-li dodavateli, že není účelné zboží opravit. K opravě zboží je povinen odběratel zboží dopravit do místa sídla či provozovny dodavatele. Výše slevy bude dodavatelem stanovena s ohledem na povahu vad a jejich vliv na užití zboží. Dodavatel odpovídá odběrateli za vady zboží a za případné škody způsobené odběrateli pouze a jen do výše plnění, které uhradil odběratel dodavateli za dané zboží včetně DPH. Odběratel bere na vědomí, že bez tohoto ujednání by dodavatel smlouvu s odběratelem nikdy neuzavřel a neměl by na jejím plnění zájem.

6.2.4. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku ve větším rozsahu, než je uvedeno v tomto čl. 6.2. pouze, pokud je to výslovně stanoveno v prohlášení o záruce ke zboží, a to za splnění podmínek v takovém prohlášení uvedených.

 

7. ZÁRUKA A REKLAMACE BATERIÍ

7.1. Záruka se nevztahuje na životnost baterií, tzn. na pokles kapacity, která je způsobena běžným užíváním a záleží od míry a intenzity používání – množství cyklů vybíjení a nabíjení baterie. Záruční lhůta na mechanické části akumulátoru a elektroniku je 24 měsíců, na plnou kapacitu akumulátoru je poskytována záruka 6 měsíců.

7.2. Na záruku se uplatní ustanovení čl. 6 těchto obchodních podmínek. Záruka se dále nevztahuje na poškození vzniklá neodborným zacházením (zkrat), nedostatečnou údržbou baterie (nedostatečné nabíjení, zničení úplným vybitím, zmrznutím, působení vody, nabíjení špatnou nabíječkou atd.)

 

8. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ MIMOZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU

8.1. Mimozáručním servisem se rozumí servisní zásah, který vznikl v době trvání záruky na základě okolností uvedených v čl. 6.1. odst. 14, 15 a 16 obchodních podmínek.

8.2. V případě poruchy zboží při mimozáručním servisu, která si vyžádá nutnost dílenské opravy, není dodavatel povinen zapůjčit odběrateli náhradní zboží. Pokud tak učiní, zapůjčení zboží se řídí ustanovením čl. 10. těchto VOSP, případně s výjimkou povinnosti úhrady za zapůjčení náhradního zboží.

8.3. Dnem skončení záruky dle těchto obchodních podmínek, je odběratel oprávněn využít pozáruční servis ve všech opravnách a to podle typu zboží, o které se jedná.

8.4. V případě poruchy zboží při pozáručním servisu, která si vyžádá nutnost dílenské opravy, není dodavatel povinen zapůjčit odběrateli náhradní zboží.

8.5. Dodavatel je v případě provádění servisu povinen sepsat s odběratelem příjem zboží do zakázky, který obsahuje minimálně specifikaci smluvních stran, specifikaci zboží, specifikaci druhu poruchy, druh požadovaného servisu, datum převzetí zboží, předpokládané datum zhotovení zakázky, předpokládanou cenu. Smluvní vztah vzniklý na základě prováděného servisu se řídí příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

8.6. Dodavatel je povinen po každé servisní prohlídce předat odběrateli vyplněný servisní list se specifikací konkrétních činností, které byly provedeny při údržbě a servisních opravách zboží. Servisní list vyhotoví pověřená osoba dodavatele, která prováděla údržbu. Servisní list se vyhotoví ve dvou výtiscích, přičemž jedno vyhotovení obdrží dodavatel a jedno odběratel.

 

8.7. Práva z vadného plnění v souvislosti s prováděním mimozáručního a pozáručního servisu

8.7.1 Práva z vadného plnění, kdy zadavatelem servisních prací je spotřebitel

8.7.1.1. Dodavatel odpovídá odběrateli za to, že zboží v době převzetí odběratelem ze servisu nemá vady, tj. zejména, že vada, k jejíž opravě bylo zboží do servisu předáno, byla k okamžiku jeho převzetí zpět odběratelem opravena. 

8.7.1.2. V případě, že zadavatelem servisních prací/opravy je spotřebitel, zkracuje se doba pro uplatnění práv z vadného plnění v souladu s § 2168 občanského zákoníku na 12 měsíců.

8.7.1.3. Projeví-li se jakákoliv vada servisních prací či opravy v době 6 měsíců od převzetí opraveného zboží odběratelem, má se za to, že servisní práce či oprava byla vadná již v okamžiku převzetí zboží odběratelem.

8.7.1.3. Pokud se i přes opakované pokusy o opravu nepodaří vadu anebo poškození odstranit, může odběratel požadovat slevu z ceny servisních prací.

8.7.1.4. Na opravy provedené dle požadavku odběratele pouze provizorně „na dobu dočasnou“ anebo dle pokynů odběratele přes upozornění dodavatele na nevhodnost požadavku odběratele, se odpovědnost dodavatele za vady nevztahuje a odběratel nese veškerá s tím spojená rizika vzniku škod.

8.7.2. Práva z vadného plnění, kdy zadavatelem servisních prací je podnikatel

8.7.2.1. Dodavatel odpovídá odběrateli za to, že zboží v době převzetí odběratelem ze servisu nemá vady, tj. zejména, že vada, k jejíž opravě bylo zboží do servisu předáno, byla k okamžiku jeho převzetí zpět odběratelem opravena.

8.7.2.2. Odběratel je povinen oznámit dodavateli zjevnou vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží, jinak nároky odběratele z odpovědnosti za vady zboží zanikají.  

8.7.2.3. Nároky odběratele z odpovědnosti za skryté vady zboží zanikají, jestliže odběratel nepodá zprávu dodavateli o skrytých vadách zboží do 15 dnů od jejich zjištění nebo od okamžiku, kdy odběratel při vynaložení odborné péče měl vady zjistit, jestliže by jednal s odbornou péčí, nejpozději však do 2 let od převzetí zboží odběratelem.

8.7.2.4. Prokázat existenci vady ke dni převzetí zboží odběratelem je povinen odběratel.

 

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY MIMOZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU

9.1. Dodavatel bude fakturovat provedené práce a dodaný materiál souhrnně po provedení servisního zásahu na základě podepsaného příjmu zboží do zakázky a potvrzených servisních listů.

9.2. Odběratel se zavazuje uhradit cestovní náklady dodavatele vzniklé v souvislosti se provedením mimozáručního nebo pozáručního servisu. V případě, že odběratel doručí zboží na adresu dodavatele, resp. servisní opravny, a zboží si zde opět vyzvedne, nebudou mu náklady na dopravu účtovány.

9.3. Všechny dohodnuté služby budou odběrateli účtovány podle platného ceníku dodavatele, cena za služby servisu bude doložena potvrzeným servisním listem.

9.4. Odběratel se zavazuje uhradit fakturovanou částku nejpozději do 14 dnů ode dne doručení faktury dodavatelem na jeho účet vyznačený na faktuře. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3 pracovním dnem po jejím odeslání. Uhrazením faktury se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet dodavatele.

9.5. Daňový doklad, který nebude mít předepsané náležitosti dle zák. č. 235/ 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bude dodavateli vrácen k doplnění a splatnost faktury začne běžet od data předání opravené faktury odběrateli.

9.6. Dodavatel je oprávněn zadržet zboží, na kterém jsou prováděny servisní práce, k zajištění své splatné pohledávky za odběratelem související se servisními pracemi. Dodavatel je také oprávněn zajistit zadržovacím právem i nesplatný dluh v případech, kdy odběratel prohlásí, že dluh nesplní, nestane-li se jinak zřejmým, že odběratel dluh nesplní. O zadržení zboží vyrozumí dodavatel odběratele bez zbytečného odkladu písemně nebo e-mailem. Zadržovací právo zaniká zánikem pohledávky dodavatele.

9.7. Nevyzvedne-li odběratel opravené zboží včas, bude mu po uplynutí 30denní lhůty účtováno skladné ve výši v místě a čase obvyklé. Nevyzvedne-li odběratel zboží ani po výzvě odeslané doporučenou poštou na jím udanou adresu v náhradní lhůtě 30 dnů po uplynutí 3 měsíců ode dne, kdy měla být oprava hotova, je dodavatel oprávněn postupovat obdobně jako v čl. 6.1.13. těchto VOSP.

 

10. ZAPŮJČENÍ ZBOŽÍ

10.1. Dodavatel jako součást své podnikatelské činnosti poskytuje zápůjčky vybraného zboží, a to za úplatu.

10.2. Smlouvou o zápůjčce se zboží dostává do dispozice odběratele, který je oprávněn jej osobně užívat a je povinen za zapůjčení zboží zaplatit úplatu. Nese také nebezpečí škody na věci, a to od jejího převzetí do doby její vrácení. Smlouva se zpravidla sjednává na dobu určitou. Překročí-li odběratel trvání doby zapůjčení, je povinen nahradit dodavateli škodu, která mu tím vznikne, nejméně ve výši sjednaného zápůjčného za každý den, kdy bylo zboží v jeho držení po uplynutí sjednaného doby trvání zápůjčky. Tím není dotčeno právo na náhradu jiné případně vzniklé škody. Odběratel je povinen zboží předat zpět dodavateli v místě, kde jej převzal v pracovní dny v pracovní době uvedené dodavatelem, není-li sjednáno jinak. Neúspěšný pokus o vrácení zboží mimo pracovní dobu jde k tíži odběratele.

10.3. Při převzetí zboží do zápůjčky složí odběratel protihodnotu zboží v penězích ve sjednané výši. Dodavatel je oprávněn při vrácení zboží z této částky strhnout částku, která tvoří součet všech pohledávek, které dodavatel vůči odběrateli aktuálně má. Započtení je účinné okamžikem vyplacení zbývající části protihodnoty zboží odběrateli. Protihodnota se neúročí a nepřesahuje – li povolený hotovostní limit dle zákona, bude vedena v hotovosti v pokladně dodavatele současně s jinými účetními položkami.

10.4. Odběratel je v době trvání zápůjčky povinen:

přísně dbát pokynů a doporučení dodavatele

užívat předmět zápůjčky dle návodu a pokynů, a to přiměřeně jeho povaze a stavu a chránit jej před poškozením

uhradit úplatu za zápůjčku dle sjednaných podmínek

svěřit obsluhu předmětu zápůjčky, u kterého je třeba zvláštní povolení, přezkoušení či osvědčení pouze osobám způsobilým, zaškoleným a oprávněným

provádět na vlastní náklady běžnou údržbu i mazání dle doporučení výrobce

umožnit pracovníkům dodavatele na jejich vyžádání přístup k předmětu zápůjčky za účelem provedení kontroly provozních podmínek zápůjčky, případně provedení servisní prohlídky nebo opravy

chránit předmět nájmu i jeho příslušenství před ztrátou a odcizením.

V případě ztráty či odcizení předmětu zápůjčky je odběratel uhradit škodu vyčíslenou dodavatelem a uhradit opravu předmětu zápůjčky a rovněž částku odpovídající snížení její hodnoty, pokud dojde k poškození i jiným způsobem než při běžném provozu

odcizení, ztrátu, úmyslné poškození předmětu nájmu neprodleně ohlásit Policie ČR a ihned informovat dodavatele o vzniklé skutečnosti a zaslat mu do 3 kalendářních dnů písemné vyrozumění Policie ČR k dané situaci, přičemž vyrozumění musí obsahovat číslo jednací policejního spisu.

V případě, že odběratel skutečnost odcizení/ztráty dodavateli prokazatelně neoznámí nebo nevrátí-li předmět zápůjčky i z jiných důvodů řádně a včas, uhradí dodavateli smluvní pokutu ve výši trojnásobku sjednaného denního zápůjčného za každý den prodlení s vrácením věci.

neprovádět na předmětu nájmu změny bez předchozího písemného souhlasu dodavatele,

předat kompletní předmět zápůjčky včetně veškerého zapůjčeného příslušenství nejpozději poslední den sjednané doby trvání zápůjčky, a to v bezvadném stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Odběratel je povinen vrátit předmět zápůjčky zbavený nečistot vzniklých při jeho používání. V případě vrácení znečištěného předmětu zápůjčky bude odběrateli účtován fixní poplatek ve výši 600,- Kč šest set korun českých) za vyčištění předmětu zápůjčky.

případě, že odběratel předmět zápůjčky včas nevrátí, souhlasí s tím, že pronajímatel je oprávněn předmět nájmu na náklady odběratele převzít v místě jejího uložení nebo užívání při práci a užívání předmětu zápůjčky dbát na zásady ochrany, bezpečnosti a zdraví a ochrany životního prostředí. Dodavatel není povinen zjišťovat, zda odběratel je či není schopen zajistit dodržování zásad ochrany, bezpečností a zdraví při práci.

10.5 Odběratel nesmí přenechat předmět zápůjčky k užívání třetím osobám.  V případě, že by tak učinil, odpovídá dodavateli za osud předmětu zápůjčky i za závazky tím vzniklé sám.

10.6 Pro případ porušení povinnosti vrácení zápůjčky včas a řádně se sjednává smluvní pokuta ve výši 25% z pořizovací ceny předmětu zápůjčky včetně DPH. Sjednanou smluvní pokutou není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody. 

          11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

11.1. Odběratel nabývá vlastnictví ke zboží převzetím zboží bez ohledu na okamžik úhrady ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele okamžikem převzetí zboží.

11.2. Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, nedojde-li k úhradě ceny včas a řádně. Současně je oprávněn obdržet od odběratele úrok z prodlení z nezaplacené částky ve výši dle těchto obchodních podmínek, a to až do zaplacení.

11.3. Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.4. Odběratel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.5. Dodavatel není odpovědný za prodlení s plněním či nesplnění povinnosti podle smlouvy nebo za škody, pokud toto prodlení či nesplnění bylo způsobeno vyšší mocí. Zásahem vyšší moci se rozumí zejména: vyhlášená či nevyhlášená válka, invaze, vyhlášení výjimečného stavu, povstání, revoluce, občanské nepokoje, teroristické činy nebo jejich nebezpečí, epidemie, karanténní opatření, rozhodnutí či opatření orgánů státní správy, evropské unijní správy či místní samosprávy a soudů, stávka, výluka, protestní akce zaměstnanců, přírodní živelné události včetně sněhové kalamity, povodně a požáru, výbuchu, bouře, záplav, zemětřesení, tektonická činnost, sesuvu půdy, nesjízdných silnic nebo omezení jejich průjezdnosti, omezení letecké dopravy či její výluky, havárie znemožňující či znesnadňující splnění povinností stran, dlouhodobé (více než 24 hodin trvající) přerušení dodávky elektrické energie ovlivňující chod zařízení Dodavatele, omezení dostupnosti telekomunikačních sítí, mobilních sítí operátorů, platebních terminálů či informačních systémů nebo cloudových úložišť, poruchy strojů či zařízení nebo výpadku technologií včetně poruch hardware či software počítačů včetně těch způsobených viry, zásahem hackerů, narušením zabezpečení nebo aktualizacemi software, či jiný podobný stav anebo jiné nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události významně omezující či vylučující splnění povinností.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. Dodavatel prohlašuje, že osobní údaje shromažďuje, zpracovává a uchovává v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a příslušnými právními předpisy Evropské Unie, tzn. že veškeré osobní údaje jsou použity výhradně k níže specifikovanému účelu, níže specifikovaným způsobem, veškeré osobní údaje jsou získány pouze v nezbytném rozsahu a žádné osobní údaje nebudou zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě s výjimkami uvedenými níže.

12.2. Dodavatel postupuje tak, aby odběratel neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života odběratele.

12.3. Odběratel poskytuje dodavateli osobní údaje za účelem plnění smluvního závazku, tj. smlouvy, kterým se rozumí zejména:

vedení komunikace se zákazníkem,

zaslání zboží zákazníkovi,

provádění servisu zboží,

pro účely uplatnění reklamace,

pro vnitřní potřebu Správce.

Poskytnutými údaji pro tento účel se rozumí: jméno, příjmení, akademický či jiný titul, obchodní firma, adresa, adresa trvalého pobytu, sídlo, místo podnikání, datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, číslo bankovního účtu, příp. ve tvaru IBAN, údaje o platbách, platební morálce, podpis, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, identifikace dle cookies.

12.4. Odběratel poskytuje dodavateli osobní údaje za účelem plnění právních povinností, vyplívajících dodavateli zejména ze zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“) a jiných právních předpisů. Poskytnutými údaji pro tento účel se rozumí údaje, které umožní provedení identifikace dle AML zákona a další jiné údaje, které uloží jiný právní předpis.

12.5. Odběratel poskytuje dodavateli osobní údaje pro účely oprávněných zájmů dodavatele, kterými se rozumí zejména:

přímý marketing a zasílání obchodních sdělení,

zkvalitnění péče a zjištění relevantních potřeb zákazníka,

vymáhání pohledávek či zjišťování a hodnocení platební morálky zákazníka.

Poskytnutými údaji pro tento účel se rozumí: jméno, příjmení, obchodní firma, adresa, adresa, místo podnikání, datum narození, identifikační číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, identifikace dle cookies.

12.6. Dodavatel poskytnuté údaje zpracovává shromažďováním, monitorováním, profilováním a vyhodnocováním osobních údajů. Dodavatel provádí zpracování osobních údajů mechanicky i automatizovaně, a to v elektronické i listinné podobě.

12.7. Dodavatel osobní údaje získává přímým kontaktem od odběratele.

12.8. Odběratel bere na vědomí, že dodavatel může jeho osobní údaje poskytnout třetím osobám, zejména:

spřízněné či propojené společnosti, tj. společnosti, která je řízena, ovládána nebo vlastněna dodavatelem,

subjektům v rámci podnikatelského seskupení dodavatele,

obchodním partnerům dodavatele,

poskytovatelům služeb, zejména společnostem pomáhajícím s fakturacemi, účetní společnosti, auditoru, daňovému poradci, právnímu poradci, dopravci apod.,

orgánům veřejné moci, zejména finančním orgánům, orgánům místní správy a samosprávy, soudům, atd.

orgánům činným v trestním řízení,

jiným subjektům v souvislosti s plněním smlouvy a plnění účelů uvedených výše.

12.9. Odběratel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

12.10. Odběratel má právo vznést kdykoliv námitku vůči zpracování jeho osobních údajů dodavatelem dle odst. 12.5. těchto obchodních podmínek. Pokud se uvedená námitka týká zpracování osobních údajů pro marketingové účely, dodavatel je povinen okamžitě takové zpracování ukončit. Poučení o tomto právu je přílohou obchodních podmínek.

12.11. Dodavatel může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnil poskytování informačních služeb, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby odběrateli byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používá, dodavatel pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Odběratel má možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

12.1. Ochrana osobních údajů odběratele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Odběratel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), jakož i dalších osobních údajů, které dobrovolně dodavateli sdělí.

12.3. Odběratel souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy. Nezvolí-li odběratel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení odběrateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy. Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje odběratele z titulu uzavřené smlouvy a za účelem realizace předmětu smlouvy.

12.4. Odběratel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

12.5. Zpracováním osobních údajů odběratele může dodavatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele nebo pověřence. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje dodavatelem bez předchozího souhlasu odběratele předávány třetím osobám. Odběratel bere na vědomí, že dodavatel může jeho osobní údaje poskytnout třetím osobám, zejména:

Spřízněné společnosti, tj. provozovateli anebo společnosti, která je řízena, ovládána nebo vlastněna dodavatelem a/nebo provozovatelem,

Subjektům v rámci podnikatelského seskupení Zahradní a lesní technika MIKRA s.r.o.,

Obchodním partnerům, jejichž seznam uvádí Společnost na svých webových stránkách,

Poskytovatelům služeb, zejména společnostem pomáhajícím s fakturacemi, provozem Webových stránek, účetní společnosti, auditoru, daňovému poradci, advokátu, apod.,

Orgánům veřejné moci, zejména finančním orgánům, orgánům místní správy a samosprávy, soudům a orgánům činným v trestním řízení,

Jiným subjektům v souvislosti s plněním Smlouvy, plněním zákonem stanovených povinností a k plnění účelů uvedených výše.

12.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, nejdéle však do odvolání souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

12.7. Odběratel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

12.8. V případě, že by se odběratel domníval, že dodavatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života odběratele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat dodavatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby dodavatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

12.9. Požádá-li odběratel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

13.  DORUČOVÁNÍ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

13.1. Písemné podání prokazatelně odeslané jednou stranou na adresu bydliště, sídla či místa podnikání druhé strany uvedeného ve smlouvě či v příslušném veřejném rejstříku, se považuje za doručené 5. den po jeho odeslání i tehdy, když si druhá strana toto podání z jakéhokoliv důvodu nepřevezme.

13.2. Odběrateli může být doručováno na elektronickou adresu odběratele.

13.3. Odběratel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem provozovatele nebo prodávajícího na elektronickou adresu odběratele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele nebo prodávajícího na elektronickou adresu odběratele.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

14.3. Smlouva uzavíraná prostřednictvím internetového obchodu včetně obchodních podmínek je archivována provozovatelem v elektronické podobě po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy a není přístupná. 

14.4. Kontaktní údaje dodavatele: adresa pro doručování Zahradní a lesní technika MIKRA s.r.o., Těšovská 177, Uherský Brod-Těšov , PSČ 68734, adresa elektronické pošty shop@mikraub.cz, telefon: 572 633 700 nebo 732 468 028.